Dienstencheques

U bent hier

Home

Reglement

Reglement poetshuis 

Indien u onze site doorlopen heeft en wil ingaan op de aanvraag van een poetshulp; verzoeken wij u vriendelijk om dit huishoudreglement door te lezen en u akkoord te stellen met deze voorwaarden.

De overeenkomst wordt afgesloten tussen:

Klant:

Naam:

Adres:

e mail:

Gebruikersnummer:  

 

De onderneming:

BVBA SANIVO
Brugsesteenweg 86
8630 VEURNE
              Tel : 058298979
              Fax : 058620148
E-mail: delphine@poetshuis.be
Erkenningsnummer:  02549
Coördinator: Mevr De Smet Delphine

Artikel 1 : De werkuren

De gebruiker wenst beroep te doen op het dienstenbedrijf voor :

..... x 4 uren per week

..... x 3 uren per week

..... x 4 uren per veertien dagen

..... x 3 uren per veertien dagen

..... x .... uren sporadische poets

..... x ..... uren wekelijks

......x .... uren per veertien dagen

Het definitieve werkschema wordt opgesteld door het dienstenbedrijf in overleg met de gebruiker. De gebruiker is er als normaal zorgvuldig persoon toe gehouden er voor te zorgen dat de opgelegde taken geen zodanige druk werkdruk veroorzaken dat zij nefaste gevolgen hebben voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

 

Artikel 2 : Toegelaten activiteiten                                                                                              

Deze overeenkomst wordt gesloten in het kader van het aanwenden van de dienstencheques als betaalmiddel door de gebruiker in het kader van leveren van thuishulp van huishoudelijke aard door het dienstenbedrijf.

Volgende taken mogen uitgevoerd worden :

* schoonmaken van uw woning : stof afnemen, afwassen, stofzuigen, vloeren schuren en   dweilen, ramen zemen binnen en buitenkant, meubelen reinigen, sanitair reinigen, toestellen reinigen, bedden opmaken, stoep schoonmaken , terras poetsen, trappen poetsen

* bereiden van maaltijden

* occasioneel naaiwerk

* strijken

 

Artikel 3 : Tewerkstelling

Het dienstenbedrijf selecteert competente medewerkers om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen. De werknemer mag geen bloedverwant of aanverwant tot in de tweede graad zijn van de gebruiker of  lid zijn van het gezin , noch dezelfde verblijfplaats hebben van de gebruiker.
De gebruiker garandeert aan het dienstenbedrijf dat het nodige materiaal en producten  aan de werknemer zal ter beschikking gesteld worden zodat deze op een veilige en kwaliteitsvolle manier het werk kan uitvoeren.
De gebruikte materialen moeten aangepast zijn aan het werk.

Bij het uitvoeren van de taken in de hoogte , mag de poetsdame niet op een ladder van meer dan 3 treden staan. Dit uit veiligheidsredenen.

Om schadegevallen te vermijden vragen wij u om het gebruik van ontvlekkingsmiddelen of antikalkmiddelen zoveel mogelijk te beperken. Men kan ook de poetshulp niet verplichten om oplosmiddelen of niet geëtiketteerde producten te gebruiken.

Zorg er ook voor dat de ter beschikking gestelde materialen zich in goede staat bevinden. Poetsmateriaal ter beschikking van de poetshulp die, omwille van nadere grove fout van de poetshulp zelf, beschadigingen aanbrengt aan uw goederen kan ook niet aangegeven worden aan de verzekeringsmaatschappij.

In geen geval mag de werknemer van het dienstenbedrijf gevaarlijke, ongezonde of onaangepaste taken uitvoeren zoals: buiten poetswerk bij regen, sneeuw en koude omstandigheden of  bij te hoge temperaturen, kinderoppas, verzorging van dieren en onderhoud van hun behuizing alsook geen onderhoud uit te voeren aan gemeenschappelijke traphallen alsook beroepslokalen zoals fabrieksgebouwen, winkels, dokters- en andere vrije beroepen activiteiten, bureauruimtes...

 

Artikel 4 : Betaling

De gebruiker betaalt een cheque per gepresteerd uur onmiddellijk aan de werknemer bij het einde van de poets. Er wordt ook steeds gewerkt per vol uur.

Een dienstencheque kan enkel gebruikt worden voor het vergoeden van gepresteerde arbeidstijd. Alle andere kosten (vervoer, materiaal,...) kunnen niet met een dienstencheque betaald worden.

 In geen geval mag de poetshulp overuren presteren of vroeger naar huis gaan.

Zorg dat onze medewerkers elke week de nodige dienstencheques ontvangt en dat ze zijn ingevuld op de voorbestemde vakken  met blauwe of zwarte inkt.

Tevens houden wij het recht om de poetshulp te annuleren onaangekondigd als er zich een openstaand saldo van 8 cheques vertoont.

De poets kan maar terug hervat worden als het openstaand saldo volledig vereffend wordt rechtstreeks op kantoor.

Bij herhaaldelijke openstaande saldo's behouden wij het recht om de samenwerkingsovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder enige vorm van vergoeding of verdere prestaties nog te moeten leveren .

In geval van elektronische cheques komen de cheques in uw elektronische portefeuille van Sodexo van zodra Sodexo uw betaling ontvangt.

Indien het doorgeven van de prestaties door de huishoudhulp om één of andere reden is mislukt worden de prestaties door het kantoor manueel ingebracht. Deze prestaties moeten dan ook manueel worden bevestigd door u als klant voor de volgende poetsbeurt aanvat.

Indien deze bevestiging niet gebeurt kunnen wij de volgende poetsbeurt terug onaangekondigd annuleren.

 

Artikel 5 :Hygiëne en veiligheid

De werknemer van het dienstenbedrijf moet in hygiënische omstandigheden kunnen werken. Bij herhaaldelijke onhygiënische situaties kan de hulp worden stopgezet. Poetsdoeken, dweilen en verder poetsmateriaal moet geregeld gewassen en vernieuwd worden.

De poetshulp moet over warm water kunnen beschikken om de schoonmaak van de woning uit te voeren. De gebruikte trapladder moet van een degelijke kwaliteit zijn en gekeurd zijn.

In geval van zeer besmettelijke ziektes, moet u de verantwoordelijke van het dienstencheque bedrijf verwittigen.
De werknemer van het dienstencheque bedrijf dient steeds in veilige omstandigheden worden tewerkgesteld. In geval van onveilige situaties kan de werknemer van het dienstenbedrijf de gebruiker vragen sommige problemen te verhelpen. Bvb. loszittend stopcontact. Bij aanhoudende veiligheidsproblemen (max. 2 weken) kan de hulp worden stopgezet.

 

Artikel 6 : Algemene afspraken

Alle wijzigingen betreffende periode of duur van de poets wordt direct geregeld met de verantwoordelijke van Poetshuis.be,  namelijk  Mevr De Smet Delphine.

 U kan wijzigingen steeds doorgeven per mail naar het mail adres : delphine@poetshuis.be of per telefoon op het nummer 058/29 89 79.

In geen geval worden er afspraken rechtstreeks met de poetshulpen gemaakt zonder de bureau hiervan op de hoogte te brengen.
 

Tijdens een opeenvolgende poets van 4 uren heeft de poetshulp recht op een pauze van 10 minuten. Dit wil echter niet zeggen dat wanneer de poetshulp de pauze niet neemt zij recht heeft om de woning 10 minuten vroeger te verlaten.

De werknemer van het dienstenbedrijf  mag niet roken tijdens het werk. Indien er een pauze wordt voorzien tijdens de werkuren moet de werknemer van het dienstenbedrijf wel de mogelijkheid krijgen om eens een sigaret te roken in de voormiddag of namiddag maar dit dan wel buitenshuis.
De werknemer van het dienstenbedrijf mag geen geld, geschenken of giften aanvaarden. De gebruiker mag ze ook niet aanbieden.

De werknemer van het dienstenbedrijf mag niet bellen tijdens de werkuren of gebruik maken van internet, tenzij het noodzakelijk is voor de dienst.

In uitzonderlijke gevallen kan de werknemer van het dienstenbedrijf de toestemming krijgen om te bellen en hun gsm aan te zetten.

 

Artikel 7 : Non-discriminatie

Het dienstenbedrijf biedt de klant een kwaliteitsverlening aan, die het respect voor de menswaardigheid, de persoonlijke levenssfeer, de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuigingen, het klachtenrecht, de informatie aan en de inspraak van de gebruiker waarborgt en die rekening houdt met de sociale leefsituatie van de klant.
Ten opzichte van de werknemers van de klanten, wordt er geen onderscheid gemaakt op grond van geslacht, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische overtuiging of godsdienstige overtuiging en leeftijd bij het aanbieden en het toegankelijk stellen van de dienstverlening (zie de Wet van 25 februari 1993 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding).

 

Artikel 8 : Afwezigheid werknemer van het dienstenbedrijf

Het dienstenbedrijf streeft kwalitatieve uitvoering door competente medewerkers op het afgesproken schema na. Het dienstenbedrijf brengt minstens vijf dagen vooraf de gebruiker op de hoogte van eventuele wijzigingen in het werkschema. Bij een niet te voorziene omstandigheid (ziekteverlof, verlof wegens overmacht of omstandigheidsverlof) wordt de gebruiker zo vlug mogelijk verwittigd door de dienst of rechtsreeks door de poetshulp.

Indien mogelijk wordt vervanging voorzien, doch deze kan niet worden verzekerd. Bij een vervanging kan er wel een wijziging aan de werkuren optreden.

Indien u gebruik maakt van een poetsbeurt om de veertien dagen en uw poetsbeurt vervalt door afwezigheid van de poetshulp, feestdag, of eventuele brugdagen dan loopt de telling gewoon verder en mag u de poetshulp terug verwachten veertien dagen later.

 

Artikel 9 : Afwezigheid gebruiker

Onverwachte bijsturingen aan het werkschema en eventuele vakantieperiodes worden minstens 7 dagen  vooraf gemeld aan het dienstenbedrijf en dit ter attentie van Mevrouw De Smet Delphine.           
Wanneer de gebruiker meerdere malen na elkaar geen hulp wenst, waarschuwt hij de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf ten laatste twee weken op voorhand.

 Bij verzuim van melding afwezigheid worden de normale diensturen aangerekend, uitgezonderd in geval van overmacht.

De gebruiker kan tot maximaal vier maal per jaar de dienstverlening weigeren, zonder rekening te houden met de verlofperiode van de werknemers van het dienstenbedrijf en het verlof van de gebruiker zelf.

 

Artikel 10 : Verlies en diefstal

Bij vermoeden van diefstal dient de gebruiker steeds de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf te verwittigen.
Bij diefstal dient de gebruiker onmiddellijk aangifte te doen bij de politiediensten om een PV te laten opmaken. Om alle misverstanden te vermijden dienen volgende regels in acht te worden genomen:
- De werknemer van het dienstenbedrijf bewaart de huissleutel van de gebruiker enkel wanneer de gebruiker daartoe de schriftelijke toelating geeft en de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf daarvan heeft verwittigd.
- Er zal tevens een schriftelijk toelating van de gebruiker gevraagd worden om een sleutel bij te maken voor gebruik van eventuele vervangingen.
- De gebruiker dient steeds de nodige voorzichtigheid in acht te nemen wat betreft geld en waardevolle zaken.
Eventuele klachten kan u steeds melden aan de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf die de zaak grondig zal onderzoeken. Hoewel het dienstenbedrijf instaat voor het degelijke screenen van de werknemers van het dienstenbedrijf is het niet aansprakelijk voor gebeurlijke gevallen van diefstal.

 

Artikel 11 : Verzekeringen

Het dienstenbedrijf staat, in het kader van de arbeidsongevallenverzekering, in voor de wettelijke voorziene vergoedingen ingeval de werknemer van het dienstenbedrijf het slachtoffer zou zijn van een arbeidsongeval of van een ongeval op de weg of naar het werk.

Het dienstencheque bedrijf is verzekerd voor materiële schade, toegebracht aan de bezittingen van de gebruiker. Hierbij dient de gebruiker de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen nog tijdens de poetsbeurt. Dit kan via mail naar delphine@poetshuis.be of per telefoon op het nummer 058/29 89 79.

Er is geen tussenkomst voor het bedrag van de vrijstelling van de polis burgerlijke aansprakelijkheid onderschreven door het dienstenbedrijf. Deze vrijstelling bedraagt 175 € en wordt dus niet terugvergoed.

 Indien de schade hoger is dan de vooropgestelde franchise zal het dienstenbedrijf aangifte doen bij de verzekeringsmaatschappij. De terugbetaling kan enkel gebeuren na aanvaarding door de verzekeringsmaatschappij en mits het voorleggen van een offerte of factuur van de geleden schade.

Bovendien houdt de verzekeringsmaatschappij rekening met slijtagekosten (vb stofzuiger).

Het dienstencheque bedrijf  is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van vergissingen, fouten of vergetelheden van de gebruiker, het geven van informatie en/of instructies aan de werknemer met betrekking tot de  uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 12 : Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt gesloten in het kader van de dienstencheques voor :

 o  onbepaalde duur

 o  specifieke periode van ................tot .....................

 

Deze overeenkomst is, ongeacht de duurtijd,  door beide partijen opzegbaar mits een aangetekend schrijven en het respecteren van een minimale opzegtermijn van twee weken ingaand op datum van de aangetekende zending.

Deze overeenkomst wordt automatisch als beëindigd beschouwd als één van de contracterende partijen één van de contractuele verplichtingen niet nakomt en dat  meldt aan de andere partij, of indien de erkende onderneming haar erkenning verliest.

 

Artikel 13

Voor betwisting over deze overeenkomst is de rechtbank van Veurne bevoegd voor uitspraak te doen.

 

De gebruiker wordt verzocht één exemplaar ondertekend terug te zenden voor akkoord.

In dubbel opgemaakt te Veurne  op ..........................

Elke partij erkent een exemplaar van deze overeenkomst te hebben ontvangen

 

Handtekening gebruiker